En fullskalig sjukvårdsplattform för ett effektivt och säkert vårdarbete

eWeave Core förstärker kärnan och meningen med vård—det enskilda patientmötet. En bra journal skall stödja arbetsprocessen, snabbt ta fram viktig information och undvika dubbelregistrering.

Generellt ramverk med specialisering för varje organisation

Core-plattformen är ett ramverk som innehåller funktioner och tjänster för de behov som är generella för alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård. Alla unika behov som finns inom specialistvården, kompletteras genom framtagande av anpassade appar. Några exempel på det är BHV, Growth och Provacc. Även externa appar kan läggas till och användas i arbetet.

 Bygg med standardiserad data

Core fungerar som en bygglåda med olika klotsar och verktyg. Klotsarna är Open EHR-baserade arketyper med fält med specificerade egenskaper och funktioner. Arketyper kopplas samman till formulär, och utgör själva infrastrukturen i plattformen. Varje fält kan sedan förses med olika egenskaper och standardiseras med terminologier som Snomed CT, ICF, etc. Data kan exporteras i olika format, återanvändas och därmed göras systemoberoende.

Spara tid med ett snabbt och intuitivt gränssnitt

Gränssnittet är enkelt uppbyggt, med korta förflyttningar i samma lager, vilket minimerar antalet musklick. Genom en utvecklad indexeringstjänst, kan tidigare anteckningar hela tiden hållas i blickpunkten, när ny hälsodata registreras.

Skapa automatiskt standardiserade vårdprogram

Nationella och lokala vårdprogram och vårdförlopp finns utarbetat för att höja kvalitén på vården. I Core finns ett utvecklat verktyg för framtagande av anpassade formulär, som fungerar som minnesstöd, och med några knapptryck rullas ut i  kalendern och aktivitetslista.

Designa intelligenta formulär med versioner

Formulären kan göras mer attraktiva och lättlästa genom färgsättning. Formulärfunktioner kan byggas in för att stödja logiska val vid tex frågeformulär, göra beräkningar och tolka olika algoritmer. Varje sparat steg och rörelse, fångas i en ny version fram till signering.

Arbeta flexibelt i molnet

Core är molnbaserad och kan nås från valfri webbläsare. Senaste utveckling inom webbläsarteknik tas regelbundet i bruk, vilket t.ex möjliggör taligenkänningsfunktion. Systemdrift kan ske via vår webbtjänst, eller brukarorganisationens egna servrar.


Tilläggsappar

Utöver basen eWeave Core erbjuds tre specifika tilläggsapplikationer — vilka kan användas fristående eller integrerat med Core.

BHV

Effektiv BVC-journal med nya möjligheter

eWeave BHV erbjuder barnhälsovården ett nytt stöd samtidigt som utvärdering och rapportering kan ske utan dubbelarbete.

Läs Mer

Growth

Dynamiska tillväxtkurvor för barn

eWeave Growth är ett kraftfullt verktyg som möjliggör dynamiska tillväxtkurvor för barn 0 till 19 år med referenskurvor och avancerade beräkningar.

Läs Mer

Provacc

Säkert och tillförlitlig vaccineringsjournal

eWeave Provacc är ett verktyg för snabb och säker dokumentation av vaccinationer, med möjlighet att hanterar komplexa vaccinordinationer.

Läs Mer

Anförtrodd inom svensk sjukvård

2017 implementerades Growth i Region Örebro län, senare även eWeave Core med BHV och Provacc för hälso- och sjukvård för barn.
Leif Ekholm
Barnhälsovårdsöverläkare
"Tack vare eWeave kan vi nu följa ett barns tillväxt och hälsa på ett mycket bättre sätt än tidigare"

Våra produkter och användare

eWeave erbjuder två produkter: Core och Growth

eWeave Core

eWeave Core är en komplett plattform för elektroniska dokumentationssystem inom hälso-och sjukvård. Core följer openEHR’s modell, med strukturerad, terminologibunden hälsodata, i sk. arketyper.

eWeave Core erbjuder verksamhetsanpassade journalmallar med inbyggt beslutsstöd som kompletteras med specialutvecklade appar. Journalmallarna utformas så att de bildar vårdplaner, och visualiseras i  individbundna kalenderar.

All data kan återanvändas i andra system och kvalitetsregister. Unik versionshantering
av varje dokument.

eWeave Growth

eWeave Growoth erbjuder dynamiska tillväxtkurvor för barn 0-19 år med valbara referenskurvor och avancerade beräkningar.

Kan användas som fristående applikation eller integreras i eWeave Core.

Om eWeave

Ledningen bakom eWeave har mångårig erfarenhet av klinisk vårdverksamhet på olika nivåer, systemarkitektur och programmering. eWeave är ett resultat av ett långt och intimt samarbetare mellan utvecklare, erfarna läkare och sjuksköterskor.
jörgen kuylenstierna
Jörgen Kuylenstierna
Systemutvecklare och läkare
roger olivecrona
Roger Olivecrona
Systemarkitekt och teknisk IT-chef

Vår vision är ett sjukvårdssystem, befriat från dubbelarbete och repetitiva uppgifter, där vården tillåts stå helt i fokus.

Samarbeta & Partners

Arbetar du inom vården och är intresserad av att göra din organisation mer effektiv?

IT-kunniga inom vården

Du som har erfarenhet av kliniskt hälso- och sjukvårdsarbete och som har idéer om hur vårddokumentationen kan utvecklas och förbättras på vårdenheten. Här kan eWeave Core fungera som en bas där vi tillsammans bygger upp en specialiserad och anpassad version.

Systemleverantörer

eWeave Core är utvecklad som stand alone-plattform med specialiserade appar, vilka även fungerar fristående och kan integreras med externa journalsystem på olika nivåer.

Open EHR-inriktade företag

Open EHR-modellen—vilken eWeave Core är baserad på—fungerar som ett nätverk, där hälsodata kan överföras på ett standardiserat sätt—helt oberoende från systemleverantörens gränssnitt. Här ser vi stora möjligheter till samarbetsformer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om eWeave och se om det passar just din organisation? Lämna intresseansökan här, så tar vi snarast kontakt med dig.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tack! Ditt meddelande har mottagits.

Oops! Something went wrong while submitting the form :(